Medlemsskab

Støt vores frivillige arbejde for bydelen ved at blive medlem af Ørestad Syd Borgerforening. Du får blandt andet;

  • tilbud om arrangementer
  • adgang til arbejdsgrupper
  • kan stille op til bestyrelsen
  • stemmeret til generalforsamlingen
  • nyhedsbreve

Kontingentet er på seneste generalforsamling blevet sat til kr. 150,- for et helt år. En hurtig Mobilepay-overførsel til MobilePay 212114 rækker, hvis du skriver din e-mail adresse som besked.

Du kan også betale direkte ind på vores foreningskonto, som er:

Arbejdernes Landsbank
Lokal Erhverv København
Ørestad Syd Borgerforening
Konto nummer 5444-0250934

Så sender vi et link til dig, hvor du skal udfylde flere informationer. Du kan også gøre det her nu:

Her er et uddrag fra vedtægterne angående medlemsskab;

§ 4 ordinær generalforsamling

Stk. 5: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens aktive medlemmer, samt personer bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle aktive medlemmer med mere end 1 måneds anciennitet og uden restance. Der kan stemmes ved personligt fremmøde eller fuldmagt. Hver husstand har to stemmer. Hver stemmeberettiget kan medbringe én fuldmagt.

§ 4 Medlemsforhold

Stk. 1: Foreningens målgruppe er alle borgere bosiddende i Ørestad Syd, uanset om de er medlemmer af foreningen.

Stk. 2: Som aktivt medlem kan optages enhver myndig beboer i Ørestad Syd.

Stk. 3: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser.

Stk. 4: Indmeldelse er gældende fra registrering af kontingent.

Stk. 5: Udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

Stk. 6: Fraflytter et medlem Ørestad Syd, ophører medlemskab uden refusion af den resterende periodes kontingent.

§ 5 Kontingent

Stk. 1: Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2: Bestyrelsen opkræver kontingent, og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform.

Stk. 3: Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter en rykkerskrivelse, slettes denne som medlem.